Κατανόηση των φυλετικών/εθνικών/θρησκευτικών διακρίσεων. Δραστηριότητα