Πολιτικές για την προώθηση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων

Πολιτικές για την προώθηση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων - από τη δήλωση του Παρισιού έως την παγκόσμια εκπαίδευση για την ιθαγένεια.
Το έγγραφο μπορεί να βρεθεί εδώ: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/social-civic-compet...