Προώθηση της Προσωπικής Ανάπτυξης

Η Προσωπική Ανάπτυξη ενθαρρύνει ένα άτομο να εκπαιδεύσει τον εαυτό του για να πετύχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να ενσωματωθεί στην κοινωνία. 

Η υποενότητα παρουσιάζει 5 αντικείμενα εκμάθησης, συνολικής διάρκειας 27 ωρών, που σχετίζονται με τις παρακάτω δεξιότητες:

 

Σκοπός: να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος εργαλεία και τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης.

 

Στόχοι: 

  • Να οριστεί η προσωπική ανάπτυξη.
  • Να οριστούν εργαλεία και τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης.

 

Διάρκεια: 27 ώρες

 


Αύξηση της Ενημέρωσης για την Προσωπική Ανάπτυξη


Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης – ένα ισχυρό εργαλείο αυτό ανάπτυξης

Συμβουλές για μια Προσωπική Ανάλυση SWOT (δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, κίνδυνοι)

Μάθετε τον τύπο της προσωπικότητάς σας

Βασικές Δεξιότητες Δια βίου Μάθησης και Προσωπικής Ανάπτυξης

 

<< Go back to e-Repository

 

Greek