Οι κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες

Οι κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες εφοδιάζουν ένα άτομο με δεξιότητες που του δίνουν κίνητρο, αυτονομία και ευθύνη να ελέγχει τη ζωή του πέρα από τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, βοηθώντας το να δημιουργήσει κοινωνικό κεφάλαιο, και ενισχύοντας τη δημοκρατία και την οικονομική ανάπτυξη.

 

Σκοπός: η ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτικής δεξιότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες.

 

Στόχοι: 

  • παροχή γνώσεων σχετικά με τα βασικά στοιχεία και δεξιότητες της κοινωνικής και πολιτικής δεξιότητας;
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων κατά την εργασία με μετανάστες και πρόσφυγες;
  • εφοδιασμός των εκπαιδευτών ενηλίκων με συνδέσμους και αναφορές για την ενίσχυση των γνώσεων τους σχετικά με την κοινωνική και πολιτική δεξιότητα.

 

Η Ενότητα αυτή καλύπτει 2 τομείς δεξιοτήτων οι οποίοι αποσκοπούν στην ανάπτυξη 15 κοινωνικών και πολιτικών μαλακών δεξιοτήτων:

 

Τομέας δεξιότητας: Διαπροσωπικός, διαπολιτισμικός και κοινωνικός

 

Τομέας δεξιότητας: Πολιτικός