Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών

Θέμα: Προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων 

 

Τίτλος: Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών

 

Αναπτύχθηκε από: Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας

 

Αναπτύχθηκε από:  Έκθεση του 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019

Ψυχολογία: Η Επιστήμη σε Δράση

Οδηγία 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας, και για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου

 

Στόχος: Να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ίσα ανθρώπινα δικαιώματα και ευκαιρίες των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία.

 

Επίπεδο γλωσσικής γνώσης: Επίπεδο B2.

 

Περιγραφή: UΗ κατανόηση των βασικών αρχών της ισότητας των φύλων και η ικανότητα ενσωμάτωσής τους στις συνήθειες και στις αντιλήψεις της ζωής σας θα σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε στην κοινωνία της ΕΕ.
Η άσκηση αυτή θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη μαλακή δεξιότητά σας «ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των φύλων». Έτσι, θα κατανοήσετε τις διάφορες διακρίσεις λόγω φύλου και ζητήματα και καταστάσεις βίας, και θα μάθετε επίσης για το πλαίσιο κουλτούρας φύλων της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, θα είστε πιο προετοιμασμένοι να διευρύνετε την κοινωνική ζωή και την εργασιακή προοπτική των γυναικών και να προστατέψετε τις γυναίκες από τις διακρίσεις λόγω φύλου σε ιδιωτικά και δημόσια πεδία. Θα είστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις όσον αφορά σε ενδεχόμενες πολιτισμικές διαφορές σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την οικογένεια, στις προσδοκίες σχετικά με τη χειραφέτηση γυναικών και στις κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες τους.
Η άσκηση αυτή ενθαρρύνει επίσης την σκέψη όσον αφορά στο σεβασμό και στην ισότιμη και αποδεκτή συμπεριφορά προς γυναίκες και άνδρες στην κοινωνία της ΕΕ.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της άσκησης αυτής θα είστε σε θέση να:

  • Βελτιώσετε την κατανόησή σας και να επιδείξετε επίγνωση και ευαισθησία στο θέμα της ισότητας των φύλων σε ιδιωτικά και δημόσια πεδία.
  • Εντοπίζετε χαρακτηριστικά διακρίσεων λόγω φύλου.

 

Αναμενόμενη διάρκεια: 30 λεπτά.

 

Εργασία(ες): Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 

 

Go to the task >>

 

<< Promoting gender equality and diversity in order to protect human rights of migrants and refugees

 

<< Go back to e-Repository