Η σημασία των ενδιαφερόμενων στο μάρκετινγκ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Θέμα: Η σημασία των ενδιαφερόμενων στο μάρκετινγκ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

Τίτλος: Η σημασία των ενδιαφερόμενων στο μάρκετινγκ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

 

Δημιουργήθηκε από: CARDET

 

Βασίστηκε: Denny, S. (2013) 'They planted trees instead' - Why social enterprises need to be better at marketing

 

Durkin, C., Gunn, R., 2014. Chapter 5 - Stakeholder participation and involvement in social enterprises. In: Gunn, R., Durkin, C., Social Entrepreneurship - A Skills Approach. Bristol, UK: Policy Press, pp. 31-44.

 

Freeman, R.E., 2001. A stakeholder theory of the modern corporation. Perspectives in Business Ethics Sie, 3, p.144.

 

MarketingMix., 2018. The Marketing Mix 4Ps and 7 Ps explained.

 

Shaw, E. (2004). Marketing in the social enterprise context: is it entrepreneurial?. Qualitative Market Research: An International Journal, 7(3), pp. 194-205.

 

Στόχος: 

  • Κατανόηση της σημασίας των ενδιαφερόμενων.
  • Κατανόηση της σημασίας του μάρκετινγκ.

 

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται: Επίπεδο B2.

 

Περιγραφή: 1. Εντοπισμός των ενδιαφερόμενων

 

«Ενδιαφερόμενοι είναι οι ομάδες που έχουν κάποιο ενδιαφέρον ή συμφέρον στον οργανισμό» (Freeman, 2001 p.102). (Freeman, 2001 p.102). Πιο συγκεκριμένα, είναι εκείνοι που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. Ο εντοπισμός των ενδιαφερόμενων μιας κοινωνικής επιχείρησης θεωρείται πολύ σημαντικός καθώς παίζουν σπουδαίο ρόλο κατά το σχεδιασμό των καθημερινών διαδικασιών αλλά και στην ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ (Durkin and Gunn, 2014). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά μοντέλα ανάλυσης ενδιαφερόμενων που μπορούν να βοηθήσουν τους κοινωνικούς επιχειρηματίες να εντοπίσουν τους ενδιαφερόμενούς τους και να αξιολογήσουν τη σημασία τους. Όταν υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι είναι δύσκολο να συντονιστούν καθώς μπορεί να έχουν αντικρουόμενες απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ενώ μια κερδοσκοπική επιχείρηση έχει μια μόνο γραμμή, αυτή της «μεγιστοποίησης κέρδους», μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να έχει πολλές (π.χ. «Τριπλή Γραμμή Βάσης» - Οικονομική, Περιβαλλοντική, Κοινωνική). Αυτές οι διαφορετικές γραμμές δημιουργούν επιπλέον ενδιαφερόμενους και κάνουν τη διαχείρισή τους εξαιρετικά περίπλοκη.

 

pav1.jpg

 

Πιθανοί ενδιαφερόμενοι μιας κοινωνικής επιχείρησης

 

2. Η σημασία του μάρκετινγκ για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

 

«Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν πιο περίπλοκο μάρκετινγκ από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Δεν χρειάζεται μόνο να διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους αλλά πρέπει να διαφημίζουν και την κοινωνική αξία και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Καμία μεγάλη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα δεν θα αγοράσει κοινωνική αξία και αντίκτυπο από μια κοινωνική επιχείρηση που δεν δείχνει επαγγελματικότητα στο μάρκετινγκ. Αν θέλετε να έχετε μεγαλύτερο αντίκτυπο, αν θέλετε να βοηθήσετε τις εταιρείες σε ένα πρόβλημα Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δείτε σοβαρά το κοινωνικό σας μάρκετινγκ – ειδάλλως ξεχάστε το!» (Denny, 2013). Παραδοσιακά, τα πλάνα μάρκετινγκ αποτελούνταν από τέσσερα κύρια στοιχεία: Προϊόν, Τοποθεσία, Τιμή και Προώθηση. Παρόλα αυτά, αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις που έχουν να πουλήσουν ένα «προϊόν». Έτσι, στη δεκαετία του ’80 προστέθηκαν τρία επιπλέον στοιχεία για να λάβουν υπόψιν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες (όπως εκπαίδευση ή υγεία). Αυτά τα επιπλέον στοιχεία ήταν η Διαδικασία, το Φυσικό Περιβάλλον και οι Άνθρωποι. Όταν σχεδιάζει τη στρατηγική μάρκετινγκ, μια κοινωνική επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψιν όλα αυτά τα στοιχεία με τρόπο που να εξυπηρετεί τόσο την κοινωνική όσο και την επιχειρηματική της φύση (MarketingMix, 2018).

 

pav2.jpg

 

Πλάνο Μάρκετινγκ

 

3. Σύγκριση Στρατηγικών Μάρκετινγκ

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ που παρουσιάζονται μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών θεμάτων για κερδοσκοπικές και κοινωνικές επιχειρήσεις (Shaw, 2004). Όπως φαίνεται στον πίνακα, τόσο οι κερδοσκοπικές όσο και οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αρκετές κοινές στρατηγικές μάρκετινγκ εξαιτίας της επιχειρηματικής τους φύσης. Παρόλα αυτά, είναι εμφανές ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να συνδυάσουν το κέρδος και τους κοινωνικούς στόχους.

 

Θέμα ΕπιχειρηματικούΜάρκετιγνκ   Κερδοσκοπικό πλαίσιο Πλαίσιο Κοινωνικής Επιχείρησης
Αναγνώριση Ευκαιρίας Παρουσιάζεται όταν μια ζήτηση/αγορά πελατών που δεν καλυπτόταν θεωρείται επικερδής. Μπορεί να χαρακτηρίζεται από αλλά δεν περιορίζεται σε τοπικές και εξειδικευμένες αγορές. Παρουσιάζεται όταν εντοπίζεται μια κοινωνική ανάγκη που δεν καλυπτόταν,  όπως οι άστεγοι ή η έλλειψη παροχής υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, είτε είναι επικερδής είτε όχι. Συχνά περιορίζεται στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών που προκύπτουν τοπικά.
Επιχειρηματική προσπάθεια Η παροχή και ενθάρρυνση ενός κοινού οράματος, απόφασης και ηγεσίας για την οδήγηση της εταιρείας προς την κάλυψη μιας ζήτηση/αγορά πελατών που δεν καλυπτόταν, παρά την έλλειψη πόρων. Η παροχή και ενθάρρυνση ενός κοινού οράματος, απόφασης και ηγεσίας για την οδήγηση της κοινωνικής πρωτοβουλίας προς την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών παρά την έλλειψη πόρων και την έκταση της περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζει.
Οργανωτικός Επιχειρηματικός Πολιτισμός Δημιουργία πρωτοβουλιών που είναι «ανοιχτές» σε προτάσεις και «δημιουργικές» στον τρόπο κάλυψης των οργανωτικών στόχων και στόχων κερδοφορίας. Δημιουργία πρωτοβουλιών που είναι «ανοιχτές» σε προτάσεις και «δημιουργικές» στον τρόπο κάλυψης κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτονται είτε είναι επικερδείς είτε όχι.
Δίκτυα και Δικτύωση Χρήση τοπικών δικτύων για τον εντοπισμό αναγκών πελατών/ζήτησης αγοράς που δεν καλύπτονται και χρήση επαφών για την παροχή άμεσης και έμμεσης πρόσβασης στους πόρους που απαιτούνται για την επικερδή κάλυψη αυτών των αναγκών. Χρήση τοπικών δικτύων για τον εντοπισμό αναγκών που δεν καλύπτονται και χρήση επαφών για την παροχή άμεσης και έμμεσης πρόσβασης στους πόρους που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των αναγκών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε τοπικό επίπεδο.

 

 

Μαθησιακοί στόχοι: Ολοκληρώνοντας αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν τη σημασία των ενδιαφερόμενων.
  • Κατανοήσουν το τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν όταν αναπτύσσουν μία στρατηγική μάρκετινγκ.

 

Αναμενόμενη διάρκεια: Περίπου 15-20 λεπτά.

 

Δραστηριότητα (ες): Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και σημειώστε αν είναι Σωστές ή Λάθος.

 

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετήριο