Μοντέλα Εσόδων και Πηγές Χρηματοδότησης και Οικονομικής Διαχείρισης για Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Θέμα: Μοντέλα Εσόδων και Πηγές Χρηματοδότησης και Οικονομικής Διαχείρισης για Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

 

Τίτλος: Μοντέλα Εσόδων και Πηγές Χρηματοδότησης και Οικονομικής Διαχείρισης για Κοινωνικές Επιχειρήσεις

 

Δημιουργήθηκε από: CARDET

 

Βασίστηκε:  Alter, S. A., 2006. Chapter 10: Social Enterprise Models and Their Mission and Money Relationships, in Social Entrepreneurship ed. A. Nicholls

  Irwin, W., Chapter 6 - The Financing of Social Enterpise. In: Gunn, R. and Durkin, C., Social Entrepreneurship - A Skills Approach. Bristol, UK: Policy Press, pp. 31-44.

  Leadbeater, C., 2007. Social enterprise and social innovation: Strategies for the next ten years. A social enterprise think piece for the Cabinet Office of the Third Sector.

  SenScot, 2010. A business planning guide to developing a social enterprise.

  Smallbone, D., Evans, M., Ekanem, I. and Butters, S., 2001. Researching social enterprise. Great Britain, Small Business Service.

  Zastawny D., 2014. Social enterprise must not prioritise social aims over viability. The Guardian.

 

Στόχος: 

 • Η κατανόηση των διαφόρων μοντέλων εσόδων που χρησιμοποιούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Η ενημέρωση σχετικά με τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης και Οικονομικής Διαχείρισης.

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται: Επίπεδο B2.

 

Description: 1. Μοντέλα Εσόδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων – Συναλλαγές σχετικές με την Αποστολή  

 

                                      

ΠΗΓΉ: Alter (2006)

 

«Παρόλο που οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος του συνολικού επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας, είναι σημαντικές για τη συνολική επιχειρηματική οικολογία γιατί αποτελούν καινοτόμες προσεγγίσεις που δείχνουν πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ενώ λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψιν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν ζωτική πηγή νέων επιχειρηματικών προσεγγίσεων στο δίκαιο εμπόριο, την κοινωνική ένταξη, την κοινότητα, την ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για όσους βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα» (Leadbeater, 2007)

 

Υπάρχουν τρία μοντέλα εσόδων τα οποία χρησιμοποιούνται από κοινωνικές επιχειρήσεις (Alter, 2006):

 1. Ενσωματωμένο (Η αποστολή συνδέεται στενά με το πώς αποκτούν το εισόδημά τους).
 2. Ενοποιημένο (Η αποστολή δε συνδέεται άμεσα με το πώς αποκτούν το εισόδημά τους).
 3. Εξωτερικό (Η αποστολή δε συνδέεται καθόλου με το πώς αποκτούν το εισόδημά τους).

 

Η καταλληλότητα κάθε μοντέλου εξαρτάται από τον τομέα λειτουργίας και την εφαρμογή του στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

 

2. Πιθανές Πηγές Εισοδήματος για Κοινωνικές Επιχειρήσεις

 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν εισοδήματα από διάφορες πηγές. Αυτές μπορούν να διακριθούν σε Μη-Εμπορικές και Εμπορικές (Irwin, 2014; SenScot, 2010).

 

Μη-Εμπορικές Πηγές Εισοδήματος:

 • Επιχορηγήσεις: π.χ. χρηματοδοτήσεις δημοσίου, κοινωφελή ιδρύματα, Big Lottery (Ηνωμένο Βασίλειο), Συμβούλιο Τεχνών.
 • Συμβάσεις Υπηρεσιών: Αμοιβές που σχετίζονται με το αποτέλεσμα στις οποίες το δημόσιο ορίζει ένα ποσό ‘αμοιβής’ για μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Δωρεές: Αγαθοεργίες από ιδιώτες ή επιχειρήσεις (μπορούν να είναι σε μετρητά ή ‘σε είδος’).

 

Εμπορικές Πηγές Εισοδήματος:

 • Πωλήσεις: Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες.
 • Συμβόλαια: Νομικά δεσμευτικές συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε άλλους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες.
 • Χορηγίες: Λήψη αμοιβής για διαφήμιση ή δημοσιότητα (Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τους τύπους των οργανισμών με τους οποίους θέλουν να συνεργαστούν αναφορικά με την επιχειρηματική ηθική τους).
 • Crowdfunding: Απόκτηση κεφαλαίου από το κοινό με τη χρήση πλατφόρμας crowdfunding (συλλογικής χρηματοδότησης) – Η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να δώσει κάτι σε αντάλλαγμα γιατί αλλιώς θεωρείται δωρεά.
 • Δανεισμός: Περιλαμβάνει δάνεια, υπεραναλήψεις και άλλα εμπορικά μέσα δανεισμού.
 • Ίδια κεφάλαια: Περιλαμβάνει κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, επενδυτές-αγγέλους και άλλες μορφές επενδυτικού κεφαλαίου. – Όταν αναζητούν επενδυτικό κεφάλαιο, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι σημαντικό να παρουσιάζουν τον προσδοκώμενο κοινωνικό τους αντίκτυπο με τη χρήση εργαλείων όπως το SROI (Κοινωνικός Αντίκτυπος Επενδύσεων) και τη Λογιστική Τριπλής Βάσης.

 

Όπως ακριβώς και οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσπαθούν να είναι αυτοσυντηρούμενοι οργανισμοί που δεν εξαρτώνται από οικονομικές δωρεές και επιδοτήσεις από κυβερνητικά σώματα, δωρητές ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Η πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης είναι συνεπώς απαραίτητη, είτε αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται τα έξοδα έναρξης ή οι συνεχείς απαιτήσεις κεφαλαίου και κεφαλαίου κίνησης (Irwin, 2014). Μια κοινωνική επιχείρηση θα πρέπει να προσπαθεί να βρει την ισορροπία μεταξύ της επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών στόχων. Οι κοινωνικοί στόχοι δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης. «Όσο πιο βιώσιμη και επιτυχημένη είναι η επιχείρηση τόσο πιο βιώσιμη και επιτυχημένη θα είναι και η κοινωνική πλευρά της» (Zastawny, 2014).

 

3. Παρέκκλιση από την Αποστολή

 

Ενώ οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις από την κυβέρνηση είναι «απαραίτητες για τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων» (Walker, 1995, όπως παρατίθεται στο Smallbone et al., 2001 σελ.85) μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει μια «Παρέκκλιση από την Αποστολή» της όταν το δυναμικό της εστιάζει περισσότερο στο κυνήγι χρηματοδότησης προς επιβίωση παρά τη διάθεσή του για την οικοδόμηση της στρατηγικής, ικανότητα που χρειάζεται για να πετύχει τους κοινωνικούς της στόχους. Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας του γραφειοκρατικού βάρους που σχετίζεται με τη διαχείριση και την παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων (Irwin, 2014). Η «Παρέκκλιση από την Αποστολή» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όταν η κοινωνική επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι έχει παρεκκλίνει από τον κοινωνικό της στόχο είτε ακούσια είτε εκούσια. Για να αποφευχθεί η «Ακούσια Παρέκκλιση από την Αποστολή», μια κοινωνική επιχείρηση πρέπει πάντα να λειτουργεί με βάση την κοινωνική αποστολή της και τις κοινωνικές της αξίες. Η «Εκούσια Παρέκκλιση από την Αποστολή» παρουσιάζεται όταν μια κοινωνική επιχείρηση αλλάζει εσκεμμένα κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας νέων κοινωνικών συνθηκών ή για να εξασφαλιστεί η οικονομική της βιωσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, η «Παρέκκλιση από την Αποστολή» θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με εξαιρετική προσοχή καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους ενδιαφερόμενους της κοινωνικής επιχείρησης.

 

Μαθησιακοί στόχοι: Ολοκληρώνοντας αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Ενημερώνονται σχετικά με τις διάφορες πηγές εσόδων.
 • Ενημερώνονται σχετικά με τη σημασία της οικονομικής ανεξαρτησίας και την Παρέκκλιση από την Αποστολή.

 

Αναμενόμενη διάρκεια: Περίπου 15-20 λεπτά.

 

Δραστηριότητα (ες): Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και σημειώστε αν είναι Σωστές ή Λάθος.

 

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετήριο