ηλεκτρονικό-Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων OER

Ο κύριος στόχος αυτού του παραδοτέου είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών, κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων προκειμένου να βοηθηθούν για να απευθύνονται καλύτερα στους εκπαιδευόμενους τους και να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων κατάρτισης τους που παρέχονται σε σχετικά δύσκολες ομάδες εκπαιδευόμενων: μετανάστες και πρόσφυγες.

 

Ενθάρρυνση προσωπικής ανάπτυξης

Ενθάρρυνση κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της ενσωμάτωσης μεταναστών στην αγορά εργασίας

Προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας προκειμένου να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων