Αναπτύσσοντας την Ψηφιακή Ικανότητα

Οι ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη χρήση Τεχνολογιών της Κοινωνίας των Πληροφοριών (ΚτΠ) με αυτοπεποίθηση και κριτική, για εργασία, αναψυχή, εκμάθηση και επικοινωνία. Αυτές ενισχύονται με βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ: τη χρήση υπολογιστών για την ανάκτηση, πρόσβαση, αποθήκευση, παραγωγή, παρουσίαση και ανταλλαγή πληροφοριών, και για την επικοινωνία και συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα μέσω του Διαδικτύου.

Σκοπός: η ανάπτυξη της ψηφιακής δεξιότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες.

Στόχοι: παροχή γνώσεων σχετικά με τα βασικά στοιχεία και δεξιότητες της ψηφιακής δεξιότητας,

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των ψηφιακών δεξιοτήτων κατά την εργασία με μετανάστες και πρόσφυγες,

εφοδιασμός των εκπαιδευτών ενηλίκων με συνδέσμους και αναφορές για την ενίσχυση των γνώσεων τους σχετικά με την ψηφιακή δεξιότητα.

Η Ενότητα αυτή καλύπτει 5 τομείς δεξιοτήτων οι οποίοι αποσκοπούν στην ανάπτυξη 13 ψηφιακών μαλακών δεξιοτήτων:

Τομέας Δεξιότητας: Πληροφορίες:

 

Τομέας Δεξιότητας: Επικοινωνία και Συνεργασία:

 

Τομέας Δεξιότητας: Δημιουργία Περιεχομένου:

 

Τομέας Δεξιότητας: Ασφάλεια:

 

Τομέας Δεξιότητας: Επίλυση Προβλημάτων: