Το Σχέδιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ήδη δημιουργηθεί

Το Σχέδιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ήδη δημιουργηθεί και παρουσιαστεί στην κοινοπραξία των εταίρων για περαιτέρω διεργασίες στο έργο DiSoCi.

 

 

Για Λήψη: Ανάλυση Αναγκών Μοντέλου Αξιολόγησης - έντυπη έκδοση