Το Βαλτικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας - BETI – Συντονιστής

Οι κύριοι στόχοι του Ινστιτούτου είναι: να εφαρμόσει επιστημονικές, μεθοδολογικές και πρακτικές δραστηριότητες για τους εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να ενθαρρύνουν την κατάρτιση και τη μάθηση με βάση την ΤΠΕ, προκειμένου να εξισορροπηθεί η ομαλή εκπαίδευση, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· να επιδιώξει την ανάπτυξη δημοκρατικών, ευρέως προσβάσιμων και αυτοδύναμων συνθηκών κατάρτισης για όλους τους πολίτες, εφαρμόζοντας παράλληλα το πρότυπο της διά βίου μάθησης, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης και δημιουργώντας συστήματα πληροφόρησης για την κατάρτιση, τον προσανατολισμό και την παροχή συμβουλών· η υποστήριξη έργων βασισμένων σε τεχνολογίες πληροφορικής και διαχειριστικών διαδικασιών, σε συνεργασία με οργανισμούς και ιδιώτες που επιδιώκουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.